Ø Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. – 12 zł od 1.01.2023 r.

Ø Uchwała RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin – 1,30 zł